Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Euroline Waddinxveen B.V.

Art. 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en de uitvoering van de overeenkomsten.

2. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken.

3. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– product: het maken, produceren, leveren en aanbrengen van reclame- uitingen in de ruimste zin van het woord;
– opdrachtnemer: Euroline Waddinxveen B.V.;
– Opdrachtgever: een consument of een bedrijf dat een overeenkomst met Euroline Waddinxveen B.V. heeft inzake de aankoop van een product en de realisatie/uitvoering daarvan.
– Schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze;

In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder:
– dienst: de aanneming van werk.

Art. 2 Offerte/aanbieding

1. Elke door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding is vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de aangeboden werkzaamheden waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer aangeboden kunnen worden.

2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Art. 3 Overeenkomst

1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag wanneer een door de opdrachtnemer voor akkoord getekend exemplaar van de offerte/aanbieding c.q. contractuele overeenkomst is ontvangen van de opdrachtgever.

2. Als meerwerk of ander werk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd. Verrichte meerwerk of ander werk wordt apart gefactureerd op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde tarieven.

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer slechts voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Art. 4 Wijziging overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

2. Wanneer de overeenkomst wordt gewijzigd en/ of aangevuld, is opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door opdrachtnemer en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden waaronder werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.

3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht consequenties heeft voor hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen.

Art. 5 Prijs

1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden – is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

3. Ingeval toepassing van artikel 5.2 mocht leiden tot een prijsverhoging, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid deze overeenkomst te ontbinden.

4. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.

5. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, modellen, berekeningen of beschrijvingen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

6. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren,is de prijs berekend inclusief montage en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de offerte of aanbieding genoemde plaats en exclusief onvoorziene extra kosten.

Art. 6 Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen e.d.; intellectuele eigendom

1. In catalogussen, afbeeldingen, foto’s, tekeningen, opgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging/offerte/aanbieding.

2. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte afbeeldingen, foto’s, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden e.d. blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele eigendom op de informatie, die in één en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

Art. 7 Leveringstijd

1. De levertijd gaat in op de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

De leveringsdatum of -week wordt in de overeenkomst overeengekomen. De levertijd wordt dan gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of het einde van de leveringsweek.

2. De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat door wijziging van bedoelde werkom- standigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd met een week.

3. Onverminderd het in artikel 7.2 in deze voorwaarden voor verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat door het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

Art. 8 Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtgeverisjegensdeopdrachtnemerverantwoordelijkvoordejuisteentijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

2. Indien benodigde informatie voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig is verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Deopdrachtnemerisnietaansprakelijkvoorschade,vanwelkeaardook,doordatis uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onvolledige en/ of onjuiste informatie.

4. Deopdrachtgeverisgehoudendeopdrachtnemeropbijzonderemoeilijkhedenof gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.

Art. 9 Gebreken en klachttermijn

1. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

2. In geval van geringe tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal de tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.

3. Onverminderd de garantieverplichtingen van de opdrachtnemer zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van de opdrachtnemer uitsluiten.

Art. 10 Risico- en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud

1. Dadelijk nadat het product is geleverd draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer is te wijten.

2. Indiendeopdrachtgevernaingebrekestellinginverzuimblijftmetdeafnamevanhet product is de opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Onverminderdhetindevorigeledenenhetinart.7gestelde,gaatdeeigendomvan het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al hetgeen door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voor leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.

4. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het geleverde product. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 3 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

Art. 11 Betaling

1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum.

2. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.

3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door de opdrachtnemer te bepalen wijze.

4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag wettelijke rente in rekening te brengen, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden voor bedrijven begroot op 15% van de hoofdsom of op grond van Rapport Voorwerk II.

Art. 12 Garantie

1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een dienst), voor zover het betreft bij onderzoek/controle na levering niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens artikel 7 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste con- structie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.

2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer.

3. Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrek- kige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de op- drachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfs- kosten, alsmede kosten van demontage en herstel, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de levering van het product volgens artikel 7 zijn verstreken.

4. Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is van overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.

5. Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.

6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. de niet-inachtneming van onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
b. het gebruik van een hogedruk spuit op de geleverde reclame-uiting;
c. het gebruik van de autowasstraat binnen 2 weken na de geleverde reclame-uiting
op een auto;
d. normale slijtage;
c. montage of reparatie door de opdrachtgever of door derden;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de
toegepaste materialen;
e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk
zaken;
f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter
bewerking zijn verstrekt;
g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke
instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de
opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde
geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.

7. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

8. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 12 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit art. 12 is nagekomen, kan de opdrachtgever in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door de opdrachtnemer van deze verplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de opdrachtgever, voor rekening en risico van de opdrachtnemer, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door de opdrachtgever of door een derde worden uitgevoerd, is de opdrachtnemer door vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen.

2. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd, kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het de opdrachtgever in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.

3. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet- levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van de) opdrachtnemer, uitgesloten.

4. De opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor:

– afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven;
– schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;
– beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, materialen en andere zaken en of producten;
– de materiële schade tengevolge van storm aan het geleverde product alsmede aan gebouwen, roerende zaken en personen. Onder storm wordt verstaan windkracht 6 of meer. Met stormschade wordt gelijkgesteld: schade door neerstortende bomen e.d. tengevolge van storm, schade door vernieling op last van hogerhand wegens de toestand van het door storm beschadigde gebouw en/of roerende zaken en schade door regen-, sneeuw-, hagel- of smeltwater als onmiddellijk geval van stormschade aan het geleverde product, gebouw, roerende zaken en/op personen;
– Schade die is ontstaan door sneeuwbelasting op het geleverde product, daken en muren.

6. Deopdrachtgeverisgehoudendeopdrachtnemertevrijwarenrespectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

7. Een eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor aan haar toe te rekenen tekortkomingen in verband met de te leveren product is beperkt tot een zodanig bedrag als de door de verzekeraar te verstrekken uitkering.

8. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en opdrachtnemer aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot € 1.000,00 althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Art. 13 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, terrorisme en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

Art. 14 Opschorting en ontbinding

1. Ingevalvanverhinderingtotuitvoeringvandeovereenkomstdoorovermachtisde opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

2. Gedurendedeopschortingisdeopdrachtnemerbevoegdenaanheteindedaarvanis hij verplicht te kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

3. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd passende zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door de opdrachtnemer gestelde termijn is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtnemer heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.

4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

5. Ingeval van opschorting op grond van lid3 of lid4,is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte product voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de opdrachtnemer in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de opdrachtnemer recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Art. 15 Geschillen

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de rechterbank van het arrondissement waarin de opdrachtnemer statutair is gevestigd.

Art. 16 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.